REGULAMIN

§1 Postanowienia Ogólne

1. Firma EDUPROJEKT Renata Rybka, zlokalizowana przy ul. Józefa Mireckiego 13A/7M, 05-300 Mińsk Mazowiecki, zarejestrowana pod numerem NIP 5252358229 i numerem REGON 142634660 (dalej nazywana 'Wykonawcą’), określa niniejszym Regulaminem warunki zawierania i realizacji umów z jej klientem (dalej nazywanym 'Zamawiającym’).

2. Niniejszy Regulamin określa również ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy dostępnej pod adresem: szybkiepisanieprac.pl (dalej jako „Strona internetowa”).

3. Przedmiotem działalności Wykonawcy są usługi redakcyjno-edytorskie z różnych dziedzin nauki oraz usługi informacyjno-doradcze. Wykonawca świadczy usługi z zakresu pisania opracowań naukowych, stanowiących wyłącznie wzór bądź bazę wyjściową do pisania własnych prac przez Zamawiającego. Wszystkie prace napisane przez Wykonawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i w sposób nienaruszający przepisów prawa autorskiego oraz art. 270 § 1, art. 272 i art. 273 kk.

4. Wszelkie materiały dydaktyczne, analizy, opracowania naukowe czy jakiekolwiek inne teksty realizowane są na indywidualne zlecenie Zamawiającego, zgodnie z przekazanymi wymaganiami i wytycznymi. Wykonawca oświadcza, że przygotowane materiały nie podlegają dalszej odsprzedaży i są wyłącznie do dyspozycji Zamawiającego.

5. Dane kontaktowe Wykonawcy, umożliwiające kontakt Zamawiającemu: Firma EDUPROJEKT Renata Rybka, zlokalizowana przy ul. Józefa Mireckiego 13A/7M, 05-300 Mińsk Mazowiecki, e-mail: biuro@szybkiepisanieprac.pl

6. O ile w Regulaminie nie wskazano formy składania oświadczeń i komunikacji między stronami, przyjmuje się komunikację za pośrednictwem wiadomości e-mail.

7. Zlecenie wykonania usługi przez Zamawiającego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości. Odmowa zaakceptowania niniejszego Regulaminu skutkuje odmową zawarcia umowy z Zamawiającym.

8. Informacje zawarte na Stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

9. Wszystkie zlecenia realizowane są w w języku polskim.

§2 Realizacja zamówienia

1. Zamawiający może złożyć zamówienie na kilka sposobów:

a) kontaktując się z nami przez formularz kontaktowy

b) kontaktując się z nami poprzez adres e-mail

2. Termin realizacji zlecenia oraz forma i termin płatności ustalane są indywidualnie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

3. Ustalony przez strony termin realizacji zlecenia jest terminem prognozowanym. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wydłużeniu terminu wykonania zlecenia.

4. Materiał realizowany jest na podstawie dostępnych (również wskazanych przez Zamawiającego) materiałów książkowych i zasobów internetowych.

5. Wykonawca zastrzega, iż tylko wytyczne wskazane w Potwierdzeniu zamówienia są wiążące dla Wykonawcy.

6. Zamawiający ma prawo do nieodpłatnych poprawek, jeśli wytyczne nie zostaną spełnione.

§3 Zasady użytkowania materiałów naukowych

1. Materiały przygotowane i udostępniane przez Wykonawcę mogą stanowić wyłącznie inspirację do tworzenia samodzielnych opracowań, bowiem mają one charakter wyłącznie wzorcowy i pomocniczy.

2. Zamawiający tekst oświadcza, że będzie korzystał z niego wyłącznie zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.

3. Opracowania wykonane przez Wykonawcę lub fragmenty tych opracowań nie mogą być przez Zamawiającego przedstawiane na uczelniach jako swoje własne, gdyż jest to działanie niezgodne z prawem. Wykonawca nie wyraża zgody na przedstawienie przez Zamawiającego przygotowanych opracowań osobom trzecim, uczelniom i instytucjom jako prac własnych Zamawiającego.

4. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień niniejszego Regulaminu oraz nielegalnego wykorzystywania udostępnionych opracowań, Wykonawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakończenia współpracy z Zamawiającym, bez obowiązku zwrotu uiszczonego dotychczas wynagrodzenia.

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z prawem wykorzystanie udostępnionych materiałów.

§4 Prawa i obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązany jest do terminowego opłacenia wynagrodzenia oraz do podania wszelkich szczegółowych wytycznych.

2. Wykonawca oświadcza, iż w celu realizowania zamówienia będzie on je realizował w całości przez swoją firmę i dane Zamawiającego nie trafią do osób trzecich.

3. W ramach realizacji zlecenia Zamawiający nie nabywa autorskich praw majątkowych do opracowania ani nie uzyskuje licencji uprawniającej do rozpowszechniania opracowania. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z opracowania jedynie w celu wskazanym w niniejszym Regulaminie.

§5 Reklamacja

1. Po sporządzeniu przez Wykonawcę tekstu pisemnego na zlecony temat, Wykonawca przesyła go do Zamawiającego. Zamawiający może w ciągu 30 dni od daty otrzymania pracy w formie pisemnej lub elektronicznej przekazać Wykonawcy zastrzeżenia co do jakości pracy w celu wprowadzenia przez Wykonawcę jednorazowych, bezpłatnych poprawek. Strony uzgadniają, że jeżeli Zamawiający nie przedstawi żadnych uzasadnionych zastrzeżeń w terminie określonym w niniejszym paragrafie, uznaje się, że Wykonawca wykonał usługi o odpowiedniej jakości i w całości, a Zamawiający je zaakceptował.

2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest fakt nieuwzględnienia przez Wykonawcę wytycznych otrzymanych od Zamawiającego, wskazanych w Potwierdzeniu Zamówienia.

3. Zamawiający zobowiązany jest do szczegółowego wykazania wszystkich zastrzeżeń do wykonanej przez Wykonawcę usługi w odniesieniu do odpowiednich paragrafów, rozdziałów, akapitów, które wymagają zredagowania i poprawienia zgodnie z wytycznymi.

4. Po dokonaniu poprawek przez Wykonawcę na podstawie uwag przedstawionych w zastrzeżeniach Zamawiającego, Wykonawca przekazuje poprawiony tekst. Po przekazaniu poprawionego tekstu wszelkie inne uwagi, nie zgłoszone uprzednio będą poprawiane przez Wykonawcę za dodatkową opłatą na koszt Zamawiającego.

5. Jeżeli uwagi dotyczące jakości pracy zawarte w ponownych zastrzeżeniach nie zostały określone w pierwszych zastrzeżeniach, a Zamawiający odmawia uiszczenia dodatkowych opłat za dokonanie odpowiednich poprawek do tekstu, uważa się, że Usługi były świadczone przez Wykonawcę w odpowiedniej jakości oraz są zaakceptowane przez Zamawiającego.

6. Jeżeli Usługi świadczone są częściami/etapami i płatność następuje po zakończeniu każdego etapu, fakt zapłaty za dany etap oznacza jego akceptację przez Zamawiającego. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego świadczonychUsług lub ich części, wszelkie dalsze zmiany, poprawki pracy pisemnej lub zaakceptowanej części dokonywane są za odrębną opłatę ustaloną w porozumieniu Stron.

7. Po upływie terminie 30 dni od dnia przekazania całości pracy bądź po dokonaniu płatności przez Zamawiającego za poszczególny etap pracy – Wykonawca ma prawo odmówić dokonania poprawek lub domagać się naliczenia dodatkowej opłaty za wykonanie poprawek.

§6 Płatność

1. Wykonawca oświadcza, że cena za wykonanie usługi może zostać określona w następujących walutach: polski złoty (PLN).

2. W zależności od indywidualnych ustaleń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym płatność może być dokonana jednorazowo lub w transzach, co zostanie wskazane w komunikacji między Wykonawcą a Zamawiającym.

3. Wykonawca dopuszcza następujące formy płatności w wynagrodzenia:

a) wpłata na konto bankowe

§7 Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający zawierając umowę na odległość, ma możliwość odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać w formie elektronicznej na e-mail Wykonawcy: biuro@szybkiepisanieprac.pl

2. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje mu, jeżeli Wykonawca wykonał już usługę za zgodą konsumenta.

§9 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest: EDUPROJEKT Renata Rybka, ul. Józefa Mireckiego 13A/7M, 05-300 Mińsk Mazowiecki, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252358229 oraz numer REGON: 142634660

2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000)

3. Wykonawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie i Polityce prywatności. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone zostały w zakładce „Polityka prywatności”, dostępnej na Stronie Internetowej, która to stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§10 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej szybkiepisanieprac.pl

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3. Wykonawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

4. Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §12 Regulaminu.